Khả năng yêu thích sân khấu của nhân dân ta phải được coi là một tiềm năng lớn
Share this page